لوله پوش فیت:

پوشفیت Push fit نوعی سیستم لوله کشی است که هریک از لوله ها در یک سو دارای سوکتی می باشد که در آن یک حلقه آب بندی (اورینگ) واشر جای دارد و می توان انتهای بدون سوکت آن را به راحتی و با اندکی فشار به درون سکوت لوله بعدی وارد نمود. با توجه به ماهیت وصل شدن لوله ها به یکدیگر، لوله پوشفیت(Push Fit) نامیده می شوند.