موفه ۶۳ سفید – پوش فیت

موفه: نوعی اتصال برای فراهم ساختن حرکت لوله ها
فواید استفاده از موفه:
  • جلوگیری از شکستگی اتصالات در لوله های اصلی (رایزر) در اثر نشست و یا تنش ساختمان.
  • سهولت در نحوه اجرا ی نصب سیستم فاضلاب ساختمان به دلیل چرخش موفه.
  • بدون نیاز به چسب زدن به دلیل استفاده از اورینگ (واشر اب بندی).
  • سرعت و ازادی عمل در تعویض اتصالات فاضلابی شکسته شده در ساختمان.

 

توضیحات

 

جدول مشخصات موفه (براساس استاندارد ملی ISIRI 9119-1)
قطر (میلیمتر)ضخامت (میلیمتر) SN سفتی حلقویحوزه کاربرد
۶۳۳۸B
۹۰۳۸BD
۱۱۰۳٫۲۴BD
B:درون ساختمان  BD: درون و بیرون ساختمان

 

 

اطلاعات بیشتر

قطر خارجی (میلیمتر)

ضخامت (میلیمتر)

کاربرد

سفتی حلقوی (SN)

حوزه کاربرد

استاندارد