زانوی ۴۵ درجه – ۱۶۰ سفید

اطلاعات بیشتر

قطر خارجی (میلیمتر)

ضخامت (میلیمتر)

سفتی حلقوی (SN)

حوزه کاربرد

کاربرد

استاندارد