ثلاثیه ۴۵ درجه مأخذ کامل ( وای) ۶۳

معلومات إضافية

External Diameter (mm)

Thickness (mm)

Usage

(SN) Nominal Stiffness
Usage area