هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان استان خوزستان سال ۱۳۹۶

نمایشگاه صنعت ساختمان استان لرستان سال ۱۳۹۵

نمایشگاه انبوه سازان سال ۱۳۹۵

شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان استان خوزستان سال ۱۳۹۴

توانمند ی های صنهت استان خوزستان ۱۳۹۴