إیران – الأهواز – ۶ کیلومتر طریق الأهواز – سربندر – جانب المدینه الصناعیه رقم ۴

هاتف : ۰۰۹۸۶۱۳۲۲۷۸۹۶۵

فاکس : ۰۰۹۸۶۱۳۲۲۷۹۸۹۸

بریدک الالکترونی: info@khouzestanpipe.com